GENDER +

„Gender +“ е двугодишен проект „Еразъм + КА2“, който ще разработи инструменти за управление и сравнителен анализ, за да се подобри включването на половете в професионалното образование и обучение. 

Цели

 
Gender+ харта

 

Ще бъдат проучени най-добрите примери в областта на джендър позитивните практики в професионалното образование и обучение в Европа и ще бъдат анализирани техните общи характеристики и подходи. Ще бъдат изведени минимални изисквания, които трябва да следва институцията, която иска да води политики на равнопоставеност и приемане на половете. Тези изисквания ще бъдат представени в Gender+ хартата.

Инструмент за самооценка (бенчмаркинг)

 

Констатациите от изследванията в IO1 ще бъдат използвани като основа за разработването на интерактивен инструмент за оценка на професионалните училища, за да сравняват сегашните си политики по отношение на равнопоставеността на половете. Онлайн инструментът ще помогне да се установят областите за подобряване и начина, по който съществуващите проблеми могат да бъдат преодолени (например какви институционални промени, обучение и т.н. са необходими). Резултатите от този инструмент също така ще бъдат включени в Gender+ Хартата, която показва на институцията степента, до която те отговарят на минималните изисквания.

 Профил и ресурси на джендър шампиона

 

 Джендър шампионът е ключова фигура в промотирането на равенствоto между половете и осигуряването на политики за равнопоставеност. Ще бъде проведено теренно проучване сред професионалисти в областта на човешките ресурси, директори на професионални гимназии и др. с цел да се идентифицират основните умения и качества, които трябва да притежава джендър шампионът. Събраната информация ще бъде обобщена в профил на уменията, а събраните ресурси (инструменти, политики, ръководства за създаване на услуги и др.) ще помогнат на училищата да създадат такава роля. Тези ресурси ще бъдат представени на уебсайта на проекта заедно с инструмента за оценка и Хартата.

  • Facebook

Follow us on Facebook

GENDER+ е проект по ERASMUS+

Този проект се финансира с подкрепата на програмата Еразъм + на Европейския съюз. Проект №: 2018-1-UK01-KA202-048039. Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

© 2019 by Gender+. Proudly created with Wix.com