top of page

GENDER +

„Gender +“ е двугодишен проект по „Еразъм + КА2“, чиято цел е да подобри включването на половете в професионалното образование и обучение чрез харта със стандарти, инструмент за сравнителен анализ и профил на специалистита по приобщаване.

Project goals
Gender+ харта

 

Бяха проучени добрите практики в областта на приобщаването на половете в професионалното образование и обучение в Европа и бяха анализирани техните общи характеристики и подходи. Изведени бяха минимални изисквания, които трябва да следва институцията, която иска да води политики на равнопоставеност и приемане на половете. Тези изисквания са включени в Gender+ хартата.

Инструмент за самооценка (бенчмаркинг)

 

Въз основа на констатациите от изследванията в IO1 беше разработен интерактивен инструмент за оценка на професионалните училища, който да им погне да сравняват своите политики по отношение на равнопоставеността на половете. Онлайн инструментът помага да се установят областите за подобряване и начина, по който съществуващите проблеми могат да бъдат преодолени (например какви институционални промени, обучение и т.н. са необходими). Резултатите от бенчмаркинг инструмента се базират също на Gender+ Хартата, която набелязва основните принципи и изисквания, на които отговаря една приобщаваща организация.

 Профил и ресурси на джендър шампиона

 

 Джендър шампионът е ключова фигура в промотирането на равенствотo между половете и осигуряването на политики за равнопоставеност. Беше проведено теренно проучване сред професионалисти в областта на човешките ресурси и професионалното образование и обучение. Бяха идентифицирани основните умения и качества, които трябва да притежава джендър шампионът, а събраните ресурси (инструменти, политики, ръководства за създаване на услуги и др.) помагат на организациите да създадат такава роля. Тези ресурси са представени на уебсайта на проекта заедно с инструмента за оценка и хартата.

  • Facebook

Follow us on Facebook

Uplifted Youth

GENDER+ е проект по ERASMUS+

Този проект се финансира с подкрепата на програмата Еразъм + на Европейския съюз. Проект №: 2018-1-UK01-KA202-048039. Това съобщение отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.

bottom of page