top of page
Business Conference

Бяха проучени добрите практики в областта на приобщаването на половете в професионалното образование и обучение в Европа и бяха анализирани техните общи характеристики и подходи. Изведени бяха минимални изисквания, които трябва да следва институцията, която иска да води политики на равнопоставеност и приемане на половете. Тези изисквания са включени в Gender+ хартата.

Gender+ харта

Modern Laptop

Въз основа на проведеното изследване беше разработен интерактивен инструмент за оценка на професионалните училища и центрове за професионално образование и обучение, които да сравняват сегашните си политики за приобщаване на половете. Инструментът показва  областите за подобряване и начина, по който те могат да бъдат преодолени (например какви институционални промени, обучение и т.н. са необходими). 

Инструмент за оценка на джендър отпечатък

Open Book

Профил и ресурси на джендър шампиона

Джендър шампионът е ключова фигура в промотирането на равенствотo между половете и осигуряването на политики за равнопоставеност. Беше проведено теренно проучване сред професионалисти в областта на човешките ресурси и професионалното образование и обучение. Бяха идентифицирани основните умения и качества, които трябва да притежава джендър шампионът, а събраните ресурси (инструменти, политики, ръководства за създаване на услуги и др.) помагат на организациите да създадат такава роля. Тези ресурси са представени на уебсайта на проекта заедно с инструмента за оценка и хартата.

bottom of page