Инструмент за оценка на джендър отпечатък

Констатациите от нашето изследване ще бъдат използвани като основа за разработването на интерактивен инструмент за оценка на професионалните училища и центрове за професионално образование и обучение, които да сравняват сегашните си политики за равенство между половете. Този бенчмаркинг инструмент ще подчертае областите за подобряване и начина, по който те могат да бъдат преодолени (например какви институционални промени, обучение и т.н. са необходими). Резултатите от този инструмент също ще бъдат включени в Gender+ харта, показвайки на институцията степента, до която те отговарят на минималните изисквания

© 2020 by Gender+.